Benoeming voorzitter IJshockey Nederland uitgesteld


Board Room IJshockey

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is voordracht en de mogelijke benoeming van Jan Hopstaken als voorzitter ingetrokken. Reden voor het intrekken was het verzet van enkele leden om verruiming van de interpretatie van de statuten en het huishoudelijk reglement. Buiten vice-voorzitter Hopstaken hebben ook Noud van Berkel en Danny Micola von Fürstenrecht zich kandidaat gesteld.

HOPSTAKEN: NIET OP DE PERSOON, OP DE PROCEDURE

In de initiële convocatie van IJshockey Nederland werd gecommuniceerd, dat Hopstaken als enige kandidaat voorgedragen zou worden voor de positie van voorzitter aan de leden.

Vacature voorzitter IJshockey Nederland intern opvullen
In de afgelopen jaren heeft vicevoorzitter Jan Hopstaken regelmatig en langdurig de voorzitter van IJshockey Nederland op succesvolle wijze waargenomen. Daarnaast heeft Jan Hopstaken het door het NOC*NSF georganiseerde European Leadership Program voor sportbestuurders gevolgd en was hij regelmatig de afgevaardigde van IJshockey Nederland tijdens congressen van de International Ice Hockey Federation (IIHF). Het bondsbestuur is van mening dat Jan Hopstaken een ideale kandidaat is om Ruud Vreeman op te volgen als voorzitter. Zeker ook vanuit het oogpunt van continuïteit van het ingezette beleid. Hierdoor zouden kosten en een tijdrovend proces van het openstellen van de vacature, selectie van kandidaten, et cetera (eventueel met behulp van een extern bureau) voorkomen kunnen worden. Bij het op deze wijze intern opvullen van de vacature legt de ALV de inmiddels de twee binnengekomen kandidaatstellingen voor het voorzitterschap naast zich neer, zonder er inhoudelijk op in te gaan.

Een aantal leden verzette zich tegen verruiming (of vrijere interpretatie) van deze procedure, waarbij gewezen werd op de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze stellen:ARTIKEL 21: BESLUITVORMING ALGEMENE LEDENVERGADERING OVER PERSONEN

  1. Indien op een algemene ledenvergadering één kandidaat is gesteld, wordt deze geacht met algemene stemmen te zijn gekozen, tenzij een bestuurslid of een afgevaardigde stemming verlangt.
  2. Zijn twee kandidaten gesteld, dan wordt tussen hen gestemd en is degene die de meeste uitgebrachte geldige stemmen verwerft, gekozen. Verwerven beiden een gelijk aantal stemmen dan vindt herstemming plaats. Levert ook deze geen meerderheid op, dan beslist het lot.
  3. Zijn meer dan twee kandidaten gesteld, dan vindt tussen hen een vrije stemming plaats. Verwerft daarbij geen van hen de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt herstemming plaats tussen de twee kandidaten die bij de vrije stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Het onder lid 2 bepaalde is vervolgens van toepassing. Zouden meer personen aldus in aanmerking komen voor een plaats in deze herstemming, dan vindt tussen hen een tussenstemming plaats.

Tekst gaat onder de foto verder

IJshockey Nederland
Foto: :Ed Versteeve, Face-Off

EXTRA ALV: KANDIDATEN KUNNEN ZICH PRESENTEREN

Uit de discussie die volgde kwam er een alternatief uit de koker, waar de leden zich in konden vinden. Er wordt nu door IJshockey Nederland een nieuwe ALV ingelast om de drie kandidaten in de gelegenheid te stellen om hun kandidatuur voor te bereiden en te presenteren. Deze zullen voorafgaand door een onafhankelijke commissie van vier leden getoetst worden. Nadat de kandidaten hun kandidatuur hebben gepresenteerd, zal er een besluit genomen worden door de leden wie de nieuwe voorzitter zal worden. Een datum voor de ingelaste ALV zal spoedig bekend gemaakt worden.

Tekst gaat onder de foto verder

IJshockey Nederland
Foto: Ed Versteeve, Face-Off

Tijdens de vergadering werd Noud van Berkel benoemd erelid van IJshockey Nederland en vielen Debby Hengst en Dick Passchier de titel lid van verdienste ten deel voor hun inspanningen voor het ijshockey in Nederland.

Previous SHL preview, de vier lelijke eendjes
Next Twee poules in Eerste Divisie, tóch play-offs