Wie worden de (nieuwe) bestuurders van IJshockey Nederland?


Board Room IJshockey

Op 23 augustus heeft IJshockey Nederland een Algemene Ledenvergadering (ALV) uitgeschreven. Deze zal woensdag 11 september 2019 om 20:00 uur in het zalencentrum NDC den Hommel in Utrecht worden gehouden. De convocatie, chique woord voor uitnodiging, is hier te lezen op de website van de bond. Er had gekozen kunnen worden voor een bredere annoncé van de ALV (via bijvoorbeeld Social Media kanalen), maar dat is niet gebeurd. Dat had wellicht veel (meer) kandidaat bestuurders kunnen bereiken, ook buiten de ijshockeywereld.

IJSHOCKEY: BELANGRIJKE ZAKEN

Tijdens deze belangrijke vergadering worden, naast het terugblik (sportief en financieel) op 2018, ook de vaste commissies en het bestuur gekozen. Kandidaten die zich beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie binnen de bond, hebben tot acht dagen na deze convocatie, om zich aan te melden. Dat blijkt uit het huishoudelijk reglement:

ARTIKEL 16: KANDIDAATSTELLING VOOR BONDSBESTUUR EN COMMISSIES

 1. Kandidaatstellingen voor het bondsbestuur of commissies waarvoor de leden door de algemene ledenvergadering worden gekozen, moeten binnen acht dagen na convocatie van de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bondsbestuur worden ingediend, vergezeld van een schriftelijke verklaring van de kandidaten dat zij een eventuele benoeming zullen aanvaarden.
 2. Slechts bij het ontbreken van kandidaten of wanneer kandidaatstellingen worden ingetrokken of wanneer gestelde kandidaten verklaren een eventuele benoeming niet te zullen aanvaarden, kunnen tijdens de algemene ledenvergadering alsnog kandidaten worden gesteld.
 3. Kandidaten voor het bondsbestuur dienen te voldoen aan de competenties en/of profielen zoals omschreven in het besturingsmodel en bestuurdersprofielen van IJshockey Nederland.

Omdat de vergadering op de 23e bekend is gemaakt, hebben kandidaten tot 31 augustus de tijd om zich kandidaat te stellen. Daarbij is het aan het huidige bestuur te bepalen of zij de kandidaat en zijn/haar kandidatuur geschikt achten, dat is niet aan de leden. Ook de zittende bestuursleden moeten zich weer opnieuw kandidaat stellen voor hun (of een nieuwe) positie.

NIEUWE BESTUURDERS

Vreeman IJshockey Nederland

Één ding is zeker: het bestuur dient te bestaan uit vijf personen. Op dit moment bestaat het bestuur uit vier leden. Ruud Vreeman legde in juni van dit jaar zijn taken neer als voorzitter, waarna Jan Hopstaken, vice voorzitter, deze positie op zich nam. De statuten van de bond zeggen daarover:

ARTIKEL 10: BONDSBESTUUR

 1. a. Het bondsbestuur bestaat uit ten minste vijf meerderjarige natuurlijke personen, die door de algemene ledenvergadering worden gekozen.
  b. Het aantal bondsbestuurders wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Indien het aantal bondsbestuurders beneden het minimum gedaald is, blijft het bestuur bevoegd zolang tenminste twee bondsbestuursleden in functie zijn. Het bestuur is verplicht te bevorderen dat het bestuur zo spoedig mogelijk weer overeenkomstig deze statuten is samengesteld.
  c. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie gekozen.
 2. Kandidaatstelling en wijze van verkiezen en benoemen worden geregeld bij reglement.
 3. a. Iedere bondsbestuurder treedt vier jaar na zijn verkiezing af, volgens een door het bondsbestuur op te maken rooster. Aftredende bondsbestuurders zijn terstond herkiesbaar. Bondsbestuurders hebben een maximale aaneengesloten zittingstermijn van twaalf jaar.
  b. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk binnen zes weken voorzien. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.
 4. In zijn eerste bestuursvergadering na een bestuursverkiezing verdeelt het bondsbestuur in onderling overleg de overige functies en stelt voor elke bondsbestuurder diens taak vast.
 5. Iedere bondsbestuurder is tegenover de bond gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bondsbestuurders hoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk tegenover de bond, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

Er wordt dus een (nieuwe?) voorzitter gekozen en dat zou best eens Jan Hopstaken kunnen worden, aangezien hij deze rol waarnemend op zich heeft genomen de afgelopen periode. Maar wie wordt dan vice-voorzitter? Of zijn er kandidaten, buiten huidige bestuursleden om, die een gooi doen naar het (vice)voorzitterschap? We zullen het moeten afwachten en begrijpen dat men de kandidaten niet op voorhand naar buiten brengt.

Stemmen IJshockey

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

Je zult aan een functieprofiel met een aantal basiseisen moeten voldoen, wil je in aanmerking komen voor een functie in het bestuur. Deze zijn:

9.3 Competenties individuele bestuurders

– Affiniteit met de ijshockeysport in al haar facetten;
– Heeft een HBO+ werk- en denkniveau;
– Representatief;
– Stelt het algemeen belang van de NIJB boven persoonlijke belangen en belangen van verschillende  geledingen/(doel)groepen binnen de NIJB;
– Communicatieve vaardigheden;
– Betrouwbaar;
– Integer;
– Organisatorisch vermogen;
– Teamspeler;
– Het openstaan voor en het geven van feedback;
– Bestuurlijke en/of managementervaring strekt tot de aanbeveling;
– Visie en strategisch denkniveau, welke inspirerend kan worden overgedragen;
– Gezonde zakelijkheid en bedrijfsmatig inzicht;
– Besluitvaardig;
– Empatisch vermogen;
– Niet clubgebonden;
– Bezit de kwaliteit om de beleidsvisie van de NIJB uit te dragen;
– Aantoonbare leiderschapservaring;
– Creatief en initiatiefrijk.

Handshake ijshockey

Voor de volledigheid het bestuur op dit moment:

Jan Hopstaken Waarnemend voorzitter Algehele coördinatie
HRM / Personeels- en vrijwilligersbeleid
Nationale en Internationale Betrekkingen
Representatie IJshockey Nederland
Sectie Topsport / Nationaal Mannenteam
Medische zaken en dopingbeleid
Jan Hopstaken Vicevoorzitter Verenigingsondersteuning
Arjan van der Horst Penningmeester Financiële Planning & verantwoording
Leonidas Pakos Secretaris/Bestuurslid Juridische zaken Reglementen
Robin de Vroede Bestuurslid Sporttechnische zaken Sporttechnische zaken

NIEUW OF ANDER ELAN?

IJshockey in Nederland (en België) moet herkenbaar zijn naar de buitenwereld, meer in de openbaarheid zijn qua beleid, je moet er onderdeel van uit willen maken. Daar is een visie en missie voor nodig. Bestuurders moeten afgerekend (kunnen) worden op hun performance, ook als dat betekent dat je tussentijds in je termijn afscheid van elkaar moet nemen. KPI-technisch denken, constant evalueren, beter worden, vasthouden aan een lange termijn visie. Maar wellicht wel het allerbelangrijkste: heldere taakverdeling, niet meerdere petten opzetten als je kwaliteiten daar niet liggen. Één taak goed uitvoeren, is beter dan negen taken half doen. En toegegeven: je doet het nooit voor iedereen goed, dat is een utopie.

Ron Berteling ijshockey

De afgelopen jaren zongen er voldoende namen door de stadions als het gaat om (technische) bestuursfuncties bij de bond. Ron Berteling, Nico van Galen Last, Paul Marx, Chris Eimers, Leo van de Thillart, Ron van Gestel, Tony Demelinne, Manitas Demelinne of John Versteeg zijn bijvoorbeeld namen die de revue passeerden. En wie weet zijn er nog wel veel meer die we niet gehoord hebben. Verlet of deze mensen het überhaupt zouden willen, lijkt het er (soms) op dat men toe is aan nieuw elan. Gebaseerd op de liefde voor de sport die veel supporters en leden koesteren voor het ijshockey. En die zien dat het niet altijd even lekker gaat, zowel in eigen land als internationaal met de Oranje ploegen niet qua IIHF Ranking. De dames ijshockeyers als uitzondering die aan een opmars bezig zijn.

11 september gaan we het beleven; komen er qua bezetting bestuurlijke veranderingen? Of gaan we verder met de mensen die al zitting hebben? De tijd zal het leren.

Previous Theo van Gerwen waarnemend Algemeen Directeur IJshockey Nederland
Next Preview: Thialf Icehockey Cup 2019